Ephraim Brasher

Ephriam Brasher, New York c.1775, Marrow Scoop

Marrow Scoop
Ephriam Brasher
New York c.1775