Anthony Rasch

Anthony Rasch Philadelphia c.1805

Anthony Rasch
Philadelphia c.1805